Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Правила и условия

За използване на www.perfect2018.com
Добре дошли в нашия уебсайт. Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашето уведомление за поверителност, политиката за бисквитки и Общите условия за продажба уреждат отношенията ни с Вас във връзка с този уебсайт. Ако не сте съгласен с някоя част от тези правила и условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

„Перфект 2018 ЕООД“, ЕИК: 202640741, със седалище и регистриран адрес: Гр. София, „Ул.Цар Симеон 44“, (“Дружество”, „нас“, „ние“) е едноличен собственик на всякакви и всички права, включително права на интелектуална и индустриална собственост, на следния уебсайт: www.perfect2018.com/ (наричан по-долу “Уебсайт“)
Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:
Моля, имайте предвид, че настоящите Правила и условия уреждат единствено използването на уебсайта, но да не се прилагат за споразумения за продажба и покупка на продуктите, закупени чрез уебсайта. В случай че закупите всеки продукт чрез сайта, Общите условия за продажба се прилагат за нас и за Вас.

1. Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Подлежи на промяна без предизвестие.

2. Нито ние, нито каквито и да било трети страни не предоставяме каквато и да е гаранция или гаранция относно точността, навременността, производителността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, открити или предлагани на този уебсайт, за каквато и да е конкретна цел, с изключение на съответните продукти, продавани на уебсайта, в който случай спазваме цялата приложима защита на потребителите и други актове . Вие потвърждавате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и изрично изключваме отговорността за всякакви такива неточности или грешки в най-пълна степен, разрешена от закона.

3. Използването от Ваша страна на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на Ваш собствен риск, за което ние няма да носим отговорност. Ваша отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

4. Този уебсайт съдържа материал, който е собственост на или лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайна, оформлението, погледа, външния вид, софтуерния код и графиката. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие със съответното известие за авторско право или с предварителното съгласие на съответния титуляр.

5. Неразрешено използване на този уебсайт може да породи иск за обезщетение и/или да бъде престъпление, за което е възможно ние да сезираме компетентните органи.

6. От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за Ваше удобство и не значи, че ние гарантираме или отговаряме за качеството, верността и/или съдържанието на тези уебсайтове.

7. Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е само за общи информационни цели. Информацията се предоставя от нас и докато се стремим да поддържаме информацията актуална и вярна, ние не правим никакви представителства или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбирани, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на уебсайта или информацията, освен за продуктите, услугите съдържащи се на уебсайта.

8. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително без ограничение, косвени или последващи загуби или щети, или каквито и да било загуби или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от, или във връзка с използването на този уебсайт.

9. Чрез този уебсайт сте в състояние да свържете с други уеб сайтове, които не са под контрола наш контрол. Нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове. Включването на каквито и да било връзки не предполага непременно препоръка или утвърждава изразените в тях мнения.

10. Полагаме всички усилия, за да поддържаме уебсайта. Въпреки това, Дружеството не поема отговорност за, и няма да носи отговорност за моменти, в които, като уебсайтът е временно недостъпен поради технически причини.

11. Доколкото определени данни, събрани чрез уебсайта, могат да представляват лични данни, Вие следва да се запознаете подробно нашето уведомление за поверителност, както и с политиката ни за използване на бисквитки.

12. Можем да променяме настоящите правила и условия по наше усмотрение. В случай, че се осъществят такива модификации, ние се задължаваме надлежно да уведомим нашите посетители по подходящ начин. В случай, че не сте съгласен със съответните модификации, моля, прекратете използването на уебсайта.

13. Без да се засягат каквито и да било разпоредби за стълкновение на правото, използването от Ваша страна на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от такова използване на уебсайта, са предмет на законите на Република България и всякакви спорове, произтичащи от или в резултат на използването на уебсайта, са предмет на изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища.

14. Може да се свържете с нас чрез един от следните начини:
Номера за връзка :
0876177737, 0883333909, 0897857655
E-mail адрес:

Call Now Button